The name of the association is the Danish Tea Association

The association is based in Aarhus Municipality in Denmark

The purpose of the association is to promote knowledge of tea products and tea traditions and thereby increase the demand for tea products among the members of the association. The association's target group are people who have an interest in learning more about tea products and tea traditions and who want to support the work of circulating this knowledge. The association's work is of a non-commercial and non-profit nature. The association can offer the following activities:

 • Advice on tea
 • Oplysning om te
 • Organization and participation of fairs, presentations and other marketing events
 • Fundraising, contact with sponsors
 • Purchasing communities
 • Knowledge sharing among members
 • Reduction of marketing activity costs

Den frivillige forening består af en kreds af personer, der ønsker at yde en frivillig indsats til fordel for den angivne målgruppe. Medlemmer inddeles i to hovedgrupper:

 • Gruppe A: Erhvervsdrivende inden for teprodukter (aktive)
 • Gruppe B: Støttemedlemmer (passive)

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af foreningens medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af juni måned og indkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt, evt. ved opslag med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen beskriver foreningens aktiviteter i det forgangne år. Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til
  foreningens formålsparagraf, specielt de initiativer foreningen har taget i forhold til gennemførsel af aktiviteter i henhold til formålet.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
 4. Fastsættelse af evt. kontingent pr. 1. juli.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
 7. Eventuelt. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden vedlagt de nødvendige bilag skal være generalforsamlingen i hænde senest 7 dage før mødets afvikling. Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af foreningens Gruppe A medlemmer skriftligt forlanger det.

Gruppe A medlemmer kan give fuldmagt til andre Gruppe A medlemmer til at stemme på Generalforsamlingen.

Bestyrelsen forestår foreningens drift mellem generalforsamlingerne, og vælges af og blandt de af foreningens medlemmer, der er mødt op på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Der vælges desuden 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer og revisor.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 2 årig periode. En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. Ved øvrige tillidsposter gælder valg for 1 år.

I valgperioden kan en tillidspost alene fratages et medlem, såfremt dette besluttes ved en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær. Bestyrelsen skal konstituere sig på generalforsamlingen med direkte valg til formandspost/næstformandspost/kassererpost. Den frivillige forening tegnes af formanden eller, i formandens fravær, næstformanden i forening med kassereren.

Foreningen kan have indtægter fra eksempelvis:

 • medlemskontingenter
 • overskud ved aktiviteter
 • offentlige tilskud
 • sponsorater
 • frivillige indskud
 • annoncering

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Der vælges hvert år på generalforsamlingen en revisor.

Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær generalforsamling og kun hvis 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor. Foreningens opløsning kræver ligeledes 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. Dog kan foreningen opløses, hvis forslag om opløsning, efter at være forkastet på en generalforsamling i henhold til ovenstående, vedtages med mindst halvdelen af de fremmødte medlemmers tilslutning på en ny generalforsamling, der er specielt indkaldt med henblik på beslutning om opløsning af foreningen.
Hvis foreningen opløses skal eventuelle uforbrugte midler fordeles ligeligt imellem foreningens Gruppe A medlemmer.